Moderná IT učebňa pre ďalšiu žiarsku školu

Nadácia Pantheon Foundation, v spolupráci s firmou Siecit, uskutočnila už druhý projekt počítačovej učebne v Žiari nad Hronom. Po Základnej škole na Jilemnického ulici má od nás svoju digitálnu učebňu aj Základná škola na ulici M.R.Štefánika.

V učebni sa nachádza 17 notebookov s kompletnou výbavou, myšou, klávesnicou a slúchadlami. Súčasťou je aj tlačiareň, kompletná sieťová inštalácia a elektroinštalácia. V celkovej hodnote nadácia investovala do učebne 6 848,62 €.

Hovorí Ľubica Baranová, riaditeľka školy:

Učebňu využívame na výučbu takmer všetkých našich predmetov. Či už ide o predmety ako informatika a informatická výchova, ale aj anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, matematika, vlastiveda, prírodoveda, prvouka, fyzika, geografia, biológia a ďalšie.

Žiaci 1. stupňa ju využívajú každý deň v týždni dokopy 10 hodín a 2. stupňa 13 hodín. V prípade, že je učebňa voľná, je k dispozícii na iné predmety. Využívame ju pri všetkých fázach vyučovacieho procesu. Pri motivácii žiakov, pri aktualizácii skôr osvojeného učiva, pri preberaní nového učiva, jeho upevňovaní  a prehlbovaní, pri kontrole a hodnotení žiakov, pri ich domácej príprave, ako  aj pri spätnej väzbe.

Ďalej pomáha aj s administratívou ako spracovanie učiva na PC, tlač dokumentov, ich kopírovanie pre všetkých žiakov triedy, vyhľadávanie nových informácií na internete, ktoré sa týkajú problematiky predmetu, ktorý daný učiteľ vyučuje. V rámci vyučovacích hodín využívame výukové  i multimediálne programy, umožňujúce individuálne aj skupinové vyučovanie. Žiaci tu prezentujú projekty, či ročníkové práce.

Našim cieľom je zaraďovať do vyučovania moderné, informačné, komunikačné technológie, ako integrálnu súčasť vyučovacích aktivít. Tým chceme zväčšovať u žiakov rozsah všeobecného vzdelania o vedomosti a zručnosti práce s informačnými technológiami.

 

Morálne zastaraná technika v našej učebni bola nahradená, a to hlavne vďaka pomoci nadácie, moderným vybavením, čím sa zefektívnil a zatraktívnil výchovno-vzdelávací proces v uvedenej učebni. Žiaci i pedagógovia reagujú na novú učebňu veľmi pozitívne a veľmi radi ju využívajú.

 

    20160713_094428 20160713_094448 20160713_094458 20160713_094553 20160713_094614

Ďakovný list

 

Leave a Reply