Hrad Revište zachraňujeme aj v roku 2017

Hrad Revište

Združenie na záchranu hradu Revište s finančnou podporou Nadácie Pantheon Foundation už od roku 2012 postupne opravuje zrúcaninu hradu Revište. Už v tom roku pracovalo na hrade 8 uchádzačov z úradu práce, v roku 2013 ich bolo 12, v roku 2014 už 16 a v rokoch 2015 a 2016 po 19.

Rekonštrukčné práce

V rámci rekonštrukčných prác je na rok 2017 naplánované premurovanie strieľne a koruny brány v severnej hradbe. Rozvoľnená koruna severnej hradby je nebezpečná pre návštevníkov. Koruna sa rozoberie približne do hĺbky 0,5 metra a nanovo premuruje spolu so špaletami a strieľňou nad bránou. Lešenie pri hradbe bude postavené tak, aby bol umožnený bezpečný prechod návštevníkov cez bránu.

Ďalšie práce budú zamerané hlavne na odstránenie nánosov sutiny a znovu postavení a stabilizácii stien hradu. Počas dvoch etáp konzervovania došlo k odstráneniu značných statických porúch v stenách severnej veže, premurovaniu koruny veže a jej ochrane biologickým krytom. Pri novosprístupnených častiach hradu vo vyšších podlažiach prebehol architektonicko–historický výskum na doskúmanie týchto situácií. Následne uskutočníme archeologický výskum, po dokončení ktorého budú odhalené klenuté miestnosti ochránené hydroizoláciou. Odhalenú podlahu nad 1. podlažím prekryjeme technickou strechou, aby sme zabránili jej deštrukcii.

Archeologický výskum

Archeologický výskum bude vykonaný na miestach, kde doteraz nebol možný prístup bez stavby lešenia, prípadne na miestach, ktoré sa odhalili po odstránení sutinových závalov. Výsledky výskumu sú mimoriadne dôležité pre správnu interpretáciu stavebného vývoja hradného komplexu a dokončenie konzervačných prác.

Možnosť pre nezamestnaných

Na hrade plánujeme dať prácu devätnástim uchádzačom o zamestnanie evidovaných na ÚPSVaR počas ucelených pracovných týždňov. Z tohto počtu budú siedmi odborní pracovníci a dvanásti pomocní pracovníci. V priebehu roka plánujeme zorganizovať taktiež štrnásť dobrovoľníckych víkendov s predpokladanou účasťou okolo pätnástich dobrovoľníkov. Pracovníkom zabezpečíme možnosť stravovať sa v dočasnom prístrešku na prvom predhradí a pitný režim.

Pozrite si pár záberov ako pokračujú záchranné práce hradu:

029

007

0030

009

011

013

019

021

023

Leave a Reply