Žiadosť o príspevok

Prosíme Vás, ešte raz poriadne zvážte, či podpora, ktorú žiadate spadá do oblastí, ktorým sa venujeme. Nie je v našich finančných možnostiach podporovať iné projekty či žiadosti. Ďakujeme.

    Osoba zodpovedná za projekt:

    Zhrnutie nákladov na projekt:

    Súhlas s poskytnutím osobných údajov:
    Zaškrtnutím nasledujúceho políčka súhlasím s poskytnutím osobných údajov v tomto formulári a zverejnením názvu organizácie, názvu projektu a výšky poskytnutého grantu na webovej stránke Nadácie „Pantheon Foundation“. Všetky osobné údaje budú chránené v súlade so zákonom NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

    Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a zároveň súhlasím s poskytnutím osobných údajov.